Trojkombinace epoxy tmelů na kovy, plast, dřevo (3 x 28,5 g)

Souprava tmelů na rychlou opravu.


Katalogové číslo: 44003

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 85.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 70.25 CZK


Dostupnost: skladem 36 ks      

Souprava tří dvousložkových epoxy tmelů na opravu chybějících částí z kovu, dřeva i plastu. Praktická sada do kufru každého kutila. Použití na velmi pevné a trvalé opravy předmětů ze dřeva, plastu a kovu. Vhodné na spojení dílů, vyplňování mezer, zpevnění spojů. Lze je formovat do libovolného tvaru a opracovávat jako původní materiály. 


Barva výplně: šedá, bílá a hnědá.

balení obsahuje celkem 85g.: 

1ks 1 oz. (28,4 g) Magnum Ocel   Epoxy

1ks 1 oz. (28,4 g) Magnum Dřevo Epoxy

1ks 1 oz. (28,4 g) Magnum Plast   Epoxy 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.