Dvousložkové epoxy lepidlo na vlhké a pružné spoje (25 ml)

Speciální lepidlo, které lepí a tuhne i ve vlhkém prostředí.


Katalogové číslo: 22445

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 226.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 186.78 CZK


Dostupnost: skladem      

Epoxid na pružné / vlhké spoje. Speciální multifunkční lepidlo, které lepí a tuhne i ve vlhkém prostředí. Je vhodné na spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z materiálů: keramika a porcelán - sklo - sklolaminát - kovy - beton - dřevo a široké škály plastických hmot včetně ABS, CRS a PVC.  Vytváří bíle zabarvený, ohebný a pružný spoj s vysokou odolností proti otřesům, vibracím a působení většiny méně koncentrovaných chemikálií.

Barva spoje: bílá
Čas tuhnutí / vytvrdnutí: 30 min / 24 hod
Odolnost tlak / teplota: 130 kg/cm2 /  93°C

 

Použití:

Před použitím musí být lepené plochy čisté. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Do vaničky, která je součástí obalu, vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Směs tuhne během 15 - 30 minut a váže po 1-2 hodinách. Pro dokonalý účinek nechte spoj vytvrdnout 24 hodin. Odolává teplotám do 93°C. Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyetylenu a polypropylenu a opravu palivových nádrží (použijte výrobek ProSeal 62020).

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H361f

Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.