Pasta na zašedlé a poškozené autolaky (227 g)

Leštěnka na poškrábané a těžce poškozené autolaky.


Katalogové číslo: 613191

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 207.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 171.07 CZK


Dostupnost: skladem      

Leštěnka na poškrábané a těžce poškozené autolaky. Špičkový výrobek s obsahem unikátních mikročástic, které odstraní škrábance a obnoví zašedlé zoxidované lakované povrchy. Jemná tekutá emulze působí do hloubky a přitom umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci bez nutnosti dlouhého a namáhavého roztírání. Vhodný pro všechny typy autolaků.  

Vhodná též na renovaci (rozleštění) zašlých plastů autosvětel. Opravy laku včetně odstranění nánosu dehtu, ptačího trusu, map po kyselých deštích na povrchu karoserie apod. Obnovuje barvy, že laky vypadají jako nové. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.