Pasta na zašedlé a poškozené autolaky (227 g)

Leštící pasta na poškrábané a těžce poškozené autolaky.


Katalogové číslo: 613191

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 229.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 189.26 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový výrobek s obsahem unikátních mikročástic, které odstraní škrábance a obnoví zašedlé, flekaté a zoxidované lakované povrchy. Jemná pasta působí do hloubky a přitom umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci bez nutnosti dlouhého a namáhavého roztírání. Vhodný pro všechny typy autolaků.

 

Použití:

Pomocí bavlněné textilie nanášejte krouživými pohyby přiměřené množství přípravku na čisté, suché a vychladlé karoserie mimo přímé sluneční světlo. Vždy ošetřete menší souvislou plochu (např. 1/4 kapoty) a nechte několik minut vyschnout. Lehký našedlý film jednoduše setřete rychlejšími tahy suchou bavlněnou tkaninou. Na ochranu obnoveného laku použijte výrobek FORMULA 1 Carnauba vosk na autolaky.

Nepoužívejte na odřené, rozpraskané autolaky! Nevhodný na ošetření plastových a pryžových dílů. Chraňte před mrazem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.