Kategorie:
Aditiva > Benzín

Stabilizátor pohonných hmot benzín (473 ml)

Chrání dlouhodobě skladované pohonné hmoty před znehodnocením.


Katalogové číslo: 22207

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 398.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 328.93 CZK


Dostupnost: skladem      

Stabilizátor pohonných hmot BENZIN. Výrobky STA-BIL představují jedinečnou řadu stabilizátorů kvality pohonných hmot. Chrání dlouhodobě skladované pohonné hmoty před znehodnocením a odstavené agregáty ve kterých se pohonné hmoty nalézají před vážným poškozením. Výrobky STA-BIL udržují pohonné hmoty čerstvé po dobu 8-10 měsíců a chrání tak palivovou soustavu a pohonnou jednotku sezonně používaných dopravních prostředků, zemědělských strojů a jiné techniky.STA-BIL chrání před tvorbou mikroorganizmů, biochemickým rozkladem pohonných hmot při dlouhém skladování a zabraňuje tak tvorbě koroze a kalů v potrubí palivové soustavy a motoru. Motory chráněné přípravky STA-BIL nastartujete i po dlouhé odstávce bez nejmenších problémů.

 

Použití a dávkování:

Pokud výrobek přidáváte do palivové nádrže, je nejlépe učinit tak před natankováním. Před uskladněním absolvujte krátkou projížďku nebo nechte běžet ve volnoběhu, aby se Stabil dostatečně promísil. Dávkujte v poměru 100ml přípravku ke 32 l paliva. Obsah lahve vystačí k ošetření 152 l benzínu.Po otevření spotřebujte do 2 let.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.