Dvousložkové epoxy lepidlo s obsahem titanu (25 ml)

Lepidlo s obsahem mikročástic titanu pro pevné a rychlé spojení kovů.


Katalogové číslo: 47909

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 163.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 134.71 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální dvousložkové lepidlo s obsahem mikročástic titanu na spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z kovů: ocel, nerez - železo - hliník - mosaz - měď - cín. Vytváří šedý, velmi pevný, nárazuvzdorný spoj odolný proti vlhkosti a chemikáliím. Po vytvrdnutí lze opracovávat jako kov.

Barva spoje: šedá
Čas tuhnutí / vytvrdnutí:   10 min / 4 hodiny
Odolnost tlak  /  teplota:  175kg/cm2  /  93°C

 

Použití:

Před použitím musí být lepené plochy čisté a suché. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Do vaničky, která je součástí obalu, vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Směs začíná tuhnout během 5 minut, pro dokonalý účinek nechte lepený spoj vytvrdnout 4 hodiny. Odolává teplotám do 93°C. Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyethylenu a polypropylenu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.