Ochrana a čistič kokpitu mechanický spray - Kokos (295 ml)

Kokpit spray - Kokos.


Katalogové číslo: 613710

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 176.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 145.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Ochrana a čistič kokpitu s vůní – kokos. Špičkový výrobek vybavený mechanickým rozprašovačem. Oživuje, čistí a chrání vinyl, pryž, kůži a plast v interiéru automobilu. Příjemná vůně s dlouhodobým účinkem pohlcuje veškeré pachy. Dodává lesk bez zanechání mastného filmu. Přítomné unikátní polymerové částice s obsahem silikonu chrání před UV zářením a zabraňují vyblednutí a zpuchření materiálů.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte! Naneste souvislý film přípravku na plochu, nechte několik minut působit a jemně otřete suchou tkaninou. Protectant můžete také aplikovat přímo na tkaninu a takto ošetřit menší či špatně dostupné partie. Nepoužívejte na látkové potahy, sklo a ovládací prvky automobilu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P353

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.