Vulkanizační páska na bázi silikonu 25mm x 3m

Univerzální samosvorná bandáž s jedinečnými vlastnostmi.


Katalogové číslo: 82110

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 282.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 233.06 CZK


Dostupnost: skladem



      

Speciální samosvorná bandáž s mimořádnými vlastnostmi, vyvinutá pro armádu USA. Neobsahuje žádné lepidlo a váže během několika sekund pouze pomocí chemické reakce.
Je odolná vůči UV záření a většině chemických látek. Dokonale izoluje proti vlhkosti, chemikáliím, elektrickému proudu. Okamžitě po spojení začíná vytvářet velmi pevný spoj a při pokojové teplotě se páska zcela spojí za 24 hodin. Díky mimořádné odolnosti v tahu, ji lze například použít jako nouzový klínový řemen, či na opravu hadice od Turba.

Vlastnosti:
Odolnost proti: UV, vodě, solím, rozpoštědlům, oleji, pohonným látkám
Teplotní rozsah: -50°C až +260°C
Tlak: až 4,8 Mpa
Protáhnutí: 300%
Dielektrické pevnost:157 kV/cm

 

Použití:

Pracujte čistýma rukama a pečlivě očistěte místo opravy. Odstřihněte přiměřeně dlouhý proužek bandáže a několikrát omotejte kolem poškozeného místa. Důležité: oba konce proužku musí být po opravě ve styku s bandáží, jen tak může dojít k chemické reakci a dokonale pevnému spojení! Nechte v klidu - při pokojové teplotě nejlépe až 24 hodin. 
Bandáž se dá natáhnout až na trojnásobek své základní délky. Po odstranění nezanechává žádné lepkavé zbytky. Při použití na elektrických součástech je nejprve odpojte od zdroje elektrického proudu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.