Čistič autoskel + anti rain (tekuté stěrače) (710 ml)

Speciální kombinovaný přípravek pro očištění skel a odpuziování vody.


Katalogové číslo: 615807

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 244.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 201.65 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální kombinovaný přípravek pro očištění skel automobilu a zároveň impregnaci povrchu - rain repellant. Tento přípravek nejen umyje skla, ale způsobí odpuzování vody i sněhu z čelního skla. Výrazně napomáhá práci stěračů, částečně je i nahrazuje. Dešťové kapky se neudrží na čelním skle a rychle proudem vzduchu v kapičkách mizí ze zorného pole. Vhodné i průzory motocyklových helm a čelní plexiskla motocyklu.

 

POUŽITÍ: Aplikujte na vychladlé povrchy mimo přímé sluneční světlo. Postupujte po menších plochách, na které naneste souvislý film přípravku a poté ihned přeleštěte do sucha jemnou papírovou utěrkou či textilií.  

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P353

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.doporučujeme