Čistič autoskel + anti rain (tekuté stěrače) (710 ml)

Speciální kombinovaný přípravek pro očištění skel a odpuzování vody.


Katalogové číslo: 615807

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 251.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 207.44 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální přípravek na snadné čištění autoskel z obou stran. Dostatečně silný pro odstranění veškeré silniční špíny, zbytků hmyzu, mastnoty a cigaretového filmu. Zanechává křišťálově průhledný a čistý povrch beze šmouh. Neobsahuje čpavek - je vhodný na čištění tónovaných skel, ale také partie z chromu, nerezu nebo autosvětla. 
Díky speciálnímu složení vytváří vodoodpudivý film poskytující lepší viditelnost při jízdě za deště a špatného počasí (tekuté stěrače), zároveň brání dalšímu usazování nečistot.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte! Aplikujte na vychladlé povrchy mimo přímé sluneční světlo. Postupujte po menších plochách, na které naneste souvislý film přípravku a poté ihned přeleštěte do sucha jemnou papírovou utěrkou či textilií.  

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P353

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.doporučujeme