Kondicionér pro zvýšení výkonu autoklimatizace 113g

Booster do autoklimatizace s aplikátorem pro přímé použití


Katalogové číslo: AF4

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 322.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 266.12 CZK


Dostupnost: skladem      

TUNING AUTOKLIMATIZACE !!! Arctic Freeze DC 113

Špičkový výrobek pro akceleraci výkonu klimatizace (produkce chladného vzduchu je až o 50% rychlejší). Obsahuje univerzální chladivo R134a a směs speciálních aditiv Qwikboost (vyvinuto pro NASA). Zabezpečuje klidný a tichý chod kompresoru, absorbuje vlhkost a čistí soustavu od usazenin. Eliminuje menší netěsnosti v gumových součástech (těsnění, hadice, o-kroužky) a zabraňuje tím prosakování kapaliny ze soustavy. Aplikace bez nutnosti nářadí.

Méně častým spínáním kompresoru snižuje spotřebu a tím i náklady na chlazení. Podstatně zvyšuje uživatelský komfort! Zvýšený účinek přípravku se zachovává i po další pravidelné kontrole chladiva spojené s odsátím chladicího media. Aditiva a inhibitory obsažené v tomto přípravku se vážou na systémový PAG olej. Odsátím media při vakuování se obvykle odsaje PAG oleje minimum. Proto zůstává účinek snížen odhadem o 10%. Použití AF4 TUNINGU je pak víceleté ! Obsahuje směs speciálních aditiv Qwikboost (vyvinuto pro NASA). Zabezpečuje klidný a tichý chod kompresoru, absorbuje vlhkost a čistí soustavu od usazenin. Eliminuje menší netěsnosti v gumových součástech (těsnění, hadice, O-kroužky) a zabraňuje tím prosakování kapaliny ze soustavy. CERTIFIKOVÁNO

 

Použití:

Vždy noste ochranný oděv, brýle a rukavice. Před použitím řádně zatřepte! 
1) Nastartujte motor (nikdy ne v uzavřené místnosti), zapněte klimatizaci na maximum a nechte běžet ve volnoběhu. 
2) POZOR! Výrobek zásadně napojujte pouze na ventil nízkého tlaku - nachází se na nízkotlaké straně systému klimatizace, většinou mezi kompresorem a výparníkem(viz příručka vašeho automobilu) a je chráněn modrou nebo černou krytkou. 
3) Odšroubujte krytku ventilu. Před použitím řádně zatřepte! Odstraňte průhledné víčko výrobku, nádobku držte dnem vzhůru a pevným tlakem přitiskněte aplikátorem na ventil klimatizace, dokud se její celý obsah nedostane do systému, minimálně 15 sekund. V případě potřeby opět zatřepte a aplikaci zopakujte. 
4) Našroubujte zpět krytku ventilu klimatizace. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H370

Způsobuje poškození orgánů.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte lékaře.

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.