Silikonový olej spray (297 g)

Olej s vysokým obsahem čistého silikonu pro snadnou údržbu dílů a součástek.


Katalogové číslo: SL15

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 134.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 110.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Vysoce jakostní olej v rozprašovači pro snadnou údržbu dílů a součástek z kovu, dřeva, plastů a pryže. Obnovuje měkkost a pružnost gumových součástí, zabraňuje vrzání, zasekávání a zamrzání, ošetřené plochy jsou hladké a kluzké. Maže a chrání zejména těsnící profily dveří a oken, řemeny ventilátorů, zámky dveří aj. Hadička zasazená do hlavičky spraye usnadní ošetření méně dostupných míst.

 Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.