Olej do vakuových pump (946 ml)

Bezpečně mísitelný se všemi původními náplněmi


Katalogové číslo: VPO1

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 376.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 310.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Bezpečně mísitelný se všemi původními náplněmi. Podporuje hladký chod  a prodlužuje životnost. Určeno pro odborné použití.
 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P261

Zamezte vdechování par.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.