Kondicionér pro hladký chod a maximální výkon autoklimatizace 148g

Prvotřídní přísada na celkové ošetření a optimalizaci výkonu autoklimatizace.


Katalogové číslo: TUP134DC

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 288.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 238.02 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada na celkové ošetření a optimalizaci výkonu autoklimatizace R134a. Zabezpečuje hladký a tichý chod, maximalizuje účinnost a chrání mechanické části systému před opotřebením. Použití bez nutnosti nářadí.

Obsah:

a) Univerzální chladivo R134a.

b) Lubrikant  a kondicionér  pro zvýšení výkonu MAXI COOL.

c) Přísada pro vyčištění potrubí a kompresoru od usazenin.

d) Složka pro detekci a utěsnění menších průsaků  v gumových součástech soustavy (těsnění, hadice, o-kroužky).

 

Použití:

1) Nastartujte motor (nikdy ne v uzavřené místnosti), zapněte klimatizaci na maximum a nechte běžet ve volnoběhu.

2) POZOR! Výrobek  zásadně napojujte pouze na ventil nízkého tlaku - nachází se na nízkotlaké straně systému klimatizace, většinou mezi kompresorem a výparníkem(viz příručka vašeho automobilu) a je chráněn modrou nebo černou krytkou.

3) Odšroubujte krytku ventilu. Před použitím řádně zatřepte! Odstraňte průhledné víčko výrobku,  nádobku držte dnem vzhůru a pevným tlakem přitiskněte aplikátorem na ventil klimatizace, dokud se její celý obsah nedostane do systému, minimálně 15 sekund. V případě potřeby opět zatřepte a aplikaci zopakujte.

4) Našroubujte zpět krytku ventilu klimatizace.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H370

Způsobuje poškození orgánů.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte lékaře.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.