Kondicioner s čistící, těsnící a lubrikační přísadou do autoklimatizace (368g)

Kodicioner do autoklimatizace


Katalogové číslo: RLS134X

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 661.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 546.28 CZK


Dostupnost: skladem      

Additive with Leak Sealer & Xycleen Cleaner

Unikátní směs čistících, těsnících a lubrikačních přísad do autoklimatizace. Zvyšuje výkon a rychlost systému, udržuje všechny jeho součásti plně funkční. Vhodný do systému R134a.

Kvůli novému samouzavíracímu ventilu, lze aplikovat pouze pomocí sad MB134CS nebo HGT134CS, případně jejich obdobou obsahující dávkovací kohout DV134.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H370

Způsobuje poškození orgánů.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.