PAG olej ISO 150 s UV barvivem (946 m)

Univerzální PAG olej vysoké viskozity ISO 150 obohacený o UV barvivo.


Katalogové číslo: P150UVQT

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 424.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 350.41 CZK


Dostupnost: skladem      

Univerzální PAG olej vysoké viskozity ISO 150. obohacený o UV barvivo pro jednoduchou detekci průsaků. Vhodný do všech systémů autoklimatizace R-134a, u kterých výrobce předepisuje olej této specifikace.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

P261

Zamezte vdechování par.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.