PAG olej ISO 46 s UV barvivem (946 ml)

Univerzální PAG olej nízké viskozity ISO 46 obohacený o UV barvivo.


Katalogové číslo: P46UVQT

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 932.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 770.25 CZK


Dostupnost: skladem      

Univerzální PAG olej nízké viskozity ISO 46. Vhodný do všech systémů autoklimatizace R-134a, u kterých výrobce předepisuje olej této specifikace. Varianta UVQT je obohacená o UV barvivo pro snadnou detekci netěsností a průsaků..

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.