Čistící prostředek chladící soustavy (355 ml)

Prvotřídní přísada na čištění chladící soustavy.


Katalogové číslo: RF12P

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 144.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 119.01 CZK


Dostupnost: skladem      

Důkladně vyčistí chladič a kompletní potrubí chladící soustavy. Bezpečně odstraňuje vodní kámen, rez, mastnotu a veškeré usazeniny, které brání správné cirkulaci kapaliny. Zřetelně vylepšuje účinnost chlazení a topení - vhodné použít při každé výměně náplně. Nepoškozuje kovové ani gumové součásti. Obsah lahve dokáže vyčistit soustavu o objemu až 30l.

 

Použití:

Před použitím zatřepte! Z mírně ohřátého chladiče a při zapnutém topení vypusťte chladící kapalinu. Uzavřete výpustní otvor a nalijte do soustavy čistou vodu společně s přípravkem, vždy 1 balení s 20 litry vody. Poté nechte motor běžet 30 minut a vodu, která bude obsahovat nečistoty, vypusťte. Při velkém znečištění propláchněte soustavu ještě jednou čistou vodou, než ji definitivně naplníte provozní kapalinou.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.