Pěnový čistič výparníku a potrubí s hadičkou 90cm (226 g)

Aktivní pěna odstraňuje nepříjemné pachy v autoklimatizací


Katalogové číslo: OE1

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 415.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 342.98 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální přípravek pro důkladné vyčištění těžko dostupných partií autoklimatizace. 1 balení vystačí na 2-3 použití. Aktivní pěna odstraňuje nepříjemné pachy v místě jejich vzniku, poskytuje dlouhodobý účinek. 1 balení vystačí na 2-3 použití.

 

Použití:

Před použitím řádně protřepejte! Na nádobku pečlivě nasaďte čepičku s hadičkou, kterou pak opatrně zasunete přes odtokovou trubku do výparníku. Stiskněte tlačítko spreje tak, aby se látka začala proudit hadičkou a to po dobu asi 15 sekund nebo dokud pěna nezačne unikat odtokem. Nechte působit 10 až 15 minut - pěna zkapalní a společně s nečistotami odteče ze systému. Zapněte klimatizaci a nechte běžet na malý výkon po dobu asi 5 minut.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.