Univerzální kapalina do posilovače řízení (946 ml)

Chrání posilovač proti oxidaci, korozi a ukládání nečistot. Udržuje těsnění pružná a těsná a tím zabraňuje úniku kapaliny


Katalogové číslo: 21303

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 276.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 228.10 CZK


Dostupnost: skladem      

Universal Power Steering Fluid 946

Univerzální kapalina do posilovače řízení. Prvotřídní univerzální kapalina do posilovače řízení, splňující přísné požadavky výrobců automobilů. Dá se přidávat ke všem původním náplním, nenahrazuje však kapaliny a přísady do převodovek (SS12, DX88 aj.)! Chrání posilovač proti oxidaci, korozi a ukládání nečistot. Udržuje těsnění pružná a těsná a tím zabraňuje úniku kapaliny. Zpomaluje opotřebení, eliminuje hlučnost, umožňuje jemnější a klidnější výkon.
946 ml

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 + P310

PŘI VDECHNUTÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.