Přísada pro detekci a zacelení netěsností s aplikátorem (85 g)

Přísada pro detekci a zacelení netěsností autoklimatizace.


Katalogové číslo: LDS1DC

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 305.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 252.07 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální přísada pro rychlé a trvalé zamezení úniku chladící kapaliny skrze sáknoucí potrubí, těsnění a o-kroužky. Obsahuje červené barvivo pro snadnou detekci větších závad vyžadujcích opravu v servisu. Snadné použití bez nutnosti nářadí. Vždy noste ochranný oděv, brýle a rukavice!

 

POUŽITÍ:

1) Nastartujte motor (nikdy ne v uzavřené místnosti), zapněte klimatizaci na maximum a nechte běžet ve volnoběhu.

2) POZOR! Výrobek zásadně napojujte pouze na ventil nízkého tlaku - nachází se na nízkotlaké straně systému klimatizace, většinou mezi kompresorem a výparníkem (viz příručka Vašeho automobilu) a je chráněn modrou nebo černou krytkou.

3) Odšroubujte krytku ventilu. Před použitím řádně zatřepte! Odstraňte průhledné víčko výrobku, nádobku držte dnem vzhůru a pevným tlakem přitiskněte aplikátorem na ventil klimatizace, dokud se její celý obsah nedostane do systému, minimálně 15 sekund. V případě potřeby opět zatřepte a aplikaci zopakujte.

4) Našroubujte zpět krytku ventilu klimatizace.

Pokud únik chladící kapaliny z klimatizace stále trvá, jedná se o větší závadu, navštivte tedy specializovaný servis.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H370

Způsobuje poškození orgánů.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.