Přísada pro detekci a zacelení netěsností (85 g)

Přísada pro detekci a zacelení netěsností autoklimatizace


Katalogové číslo: LDS1

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 288.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 238.02 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální přísada pro rychlé a trvalé zamezení úniku chladiva skrze sáknoucí gumová potrubí, těsnění a o-kroužky v systemech R134a. Obsahuje červené barvivo pro snadnou detekci větších závad vyžadujcích opravu v servisu.

Kvůli novému samouzavíracímu ventilu, lze aplikovat pouze pomocí sad MB134CS nebo HGT134CS, případně jejich obdobou obsahující dávkovací kohout DV134.

 

Použití:

Vždy noste ochranný oděv, brýle a rukavice. Pro aplikaci používejte pouze originální Interdynamics příslušenství (kódy MB-134A, GBM-2CS atd.). Před použitím řádně zatřepte! 
1) Našroubujte dávkovací kohout na nádobku, přičemž dbejte, aby přitom byla jehla kohoutu bezpečně zatažena (toho docílíte otáčením knoflíku kohoutu proti směru hodinových ručiček). 
2) Na volný boční vývod kohoutu našroubujte modrou vysokotlakou hadičku, nastartujte motor (nikdy ne v uzavřené místnosti), zapněte klimatizaci na maximum a nechte běžet tři minuty ve volnoběhu.
3) Druhý konec hadičky připojte ke klimatizaci. POZOR! Nádobka musí být během  celé aplikace hadičkou připojena zásadně na ventil nízkého tlaku - nachází se na nízkotlaké straně systému klimatizace, většinou mezi kompresorem a výparníkem a je chráněn modrou nebo černou krytkou.
4) Při stále běžícím motoru a zapnuté klimatizaci opatrně otáčejte knoflíkem dávkovacího kohoutu ve směru hodinových ručiček dokud nedojde k proražení nádobky pomocí jehly. Krátkým zpětným pohybem proti směru hodinových ručiček umožníte proudění obsahu nádobky do systému klimatizace. Vždy dbejte, aby nedošlo k přeplnění systému! 
Pokud po aplikaci únik kapaliny stále trvá, jedná se o větší závadu, navštivte tedy specializovaný servis.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H370

Způsobuje poškození orgánů.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.