Přísada do starších systémů autoklimatizace (368 g)

Regeneruje a obnovuje funkce autoklimatizace.


Katalogové číslo: HMR134

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 847.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 700.00 CZK


Dostupnost: dočasně vyprodánoPotvrdit nákup       

Ideální přísada pro doplnění a obohacení média v klimatizaci starších vozů. Díky unikátní směsi aditiv chrání před nadměrným třením a opotřebením mechanických částí systému, prodlužuje jejich životnost a bezproblémový chod. Zároveň zabraňuje úniku kapaliny skrze sáknoucí potrubí, těsnění a o-kroužky. Obnovuje funkčnost pryžovych těsnění. Vhodný do systemů R134a. Aplikace pomocí sad CERTMB134, MB134A, nebo aplikátorem obsahující Dávkovací kohout DV134.


Použití:

Vždy noste ochranný oděv, brýle a rukavice. Pro aplikaci používejte pouze originální interdynamics příslušenství (kódy MB-134A, GBM-2CS atd.). Před použitím řádně zatřepte!
1) Našroubujte dávkovací kohout na nádobku, přičemž dbejte, aby přitom byla jehla kohoutku bezpečně zatažena (toho docílíte otáčením knoflíku kohoutu proti směru hodinových ručiček).
2) Na volný boční vývod kohoutu našroubujte modrou vysokotlakou hadičku,nastartujte motor (nikdy ne v uzavřené místnosti), zapněte klimatizaci na maximum a nechte běžet 3 minuty ve volnoběhu.
3) Druhý konec hadičky připojte ke klimatizaci. POZOR! Nádobka musí být během celé aplikace hadičkou připojena zásadně na ventil nízkého tlaku (nachází se na nízkotlaké straně systému klimatizace, většinou mezi kompresorem a výparníkem).
4) Při stále běžícím motoru a zapnuté klimatizaci opatrně otáčejte knoflíkem dávkovacího kohoutu ve směru hodinových ručiček dokud nedojde k proražení nádobky pomocí jehly. Krátkým zpětným pohybem proti směru hodinových ručiček umožníte proudění obsahu nádobky do klimatizace. Vždy dbejte, aby nedošlo k přeplnění systému!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.