Přísada do starších systémů autoklimatizace (368 g)

Regeneruje a obnovuje funkce autoklimatizace.


Katalogové číslo: HMR134

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 695.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 574.38 CZK


Dostupnost: skladem      

Additive High Mileage  

Obnovuje výkon starších systemů autoklimatizace. Omezuje opotřebení a prodlužuje životnost pohyblivych komponentů. Obnovuje funkčnost pryžovych těsnění. Vhodný do systemů R134a. Aplikace pomocí sady MB134CS nebo HGT134CS

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280

Používejte ochranné brýle.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.