Univerzální kapalina do posilovače řízení (355 ml)

Prvotřídní univerzální kapalina splňující přísné požadavky výrobců automobilů.


Katalogové číslo: 21302

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 144.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 119.01 CZK


Dostupnost: skladem      

Univerzální kapalina do posilovače řízení. Prvotřídní univerzální kapalina do posilovače řízení, splňující přísné požadavky výrobců automobilů. Dá se přidávat ke všem původním náplním, nenahrazuje však kapaliny a přísady do převodovek (SS12, DX88 aj.)! Chrání posilovač proti oxidaci, korozi a ukládání nečistot. Udržuje těsnění pružná a těsná a tím zabraňuje úniku kapaliny. Zpomaluje opotřebení, eliminuje hlučnost, umožňuje jemnější a klidnější výkon.


Použití:

Doplňte kapalinu do nádržky posilovače po rysku, nikdy nepřeplňujte! 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 + P310

PŘI VDECHNUTÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.