Čistič vzduchovodů autoklimatizace mechanický spray (226 g)

DOPRODEJ


Katalogové číslo: APR8

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 119.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 98.35 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přípravek vybavený mechanickým rozprašovačem.
Aktivní látka proniká do vzduchovodů klimatizace, kde ničí a odstraňuje bakterie, plíseň a nepříjemné pachy.

 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Pro kompletní vyčištění soustavy aplikujte pokud možno do všech vývodů, tedy zvenčí přes větrací mřížku sání ke kabinovému filtru (většinou se nachází mezi spodní částí čelního skla a zadní hranou kapoty) a v interieru přes mřížky vývodů topení. Odpovídající dávku dosáhnete 3-5 stisky spraye podle míry znečištění. Po aplikaci ihned zapněte klimatizaci a ventilátor na maximum (vnější cirkuklace) a nechte působit 5-10 minut při otevřených oknech automobilu. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.