Adhesivní tmel s obsahem mědi spray do +275°C spray (255 ml)

Adhesivní tmel s obsahem mědi spray do +275°C.


Katalogové číslo: 88898

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 296.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 244.63 CZK


Dostupnost: skladem      

Adhesivní tmel s obsahem mědi spray pro teploty do 275 °C. Copper Spray je rychleschnoucí tmel s obsahem mědi. Vyplňuje povrchové nerovnosti. Funguje nejlépe na: výfukové potrubí, karburátory, těsnění, těsnění hlavy válců, příruby. Barva: Metallic Copper. Doba vytvrzení: až 24 hodin. Teplotní rozsah: -45˚C až 275˚C. Odolný proti benzínu a většině provozních kapalin. Spray 255 g

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.