Adhesivní tmel s obsahem mědi do +275°C spray (255 ml)

Adhesivní tmel s obsahem mědi


Katalogové číslo: 88898

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 360.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 297.52 CZK


Dostupnost: skladem      

Rychleschnoucí a vysoce přilnavý tmel v aerosolu. Značný obsah mědi zvyšuje odolnost spojů proti vysokým teplotám (do 275 °C) a brání jejich snadnému mechanickému poškození. Ideální pro vyplnění jemných nerovností ploch, pro vylepšení parametrů těsnění vyrobených z méně odolných materiálů a také použitelný jako mazný kov (anti-seize) pro ošetření šroubových spojů. Spray 255 g

 

Použití:

Pro optimální účinek používejte spray při pokojové teplotě kolem 22°C. Před použitím řádně protřepte alespoň po dobu 1 minuty. Držte nádobku ve svislé poloze a nanášejte ze vzdálenosti 20-30 cm. Dle potřeby aplikujte více tenkých vrstev, které nechte vždy vyschnout 30 sekund. Krátce vyčkejte, dokud tmel není lepkavý na dotyk a zahajte spojení dílů. Po použití spray v obrácené poloze krátce prostříkněte, aby nedošlo k ucpání trysky. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.