Silikonové těsnění s obsahem mědi - spoje od -73°C do +371°C tuba (85 g)

Silikonové plošné těsnění měděné. Těsnicí směs s nejvyššími parametry.


Katalogové číslo: 88839

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 187.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 154.55 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový víceúčelový tmel na bázi silikonu překonává svými parametry běžná korková, pryžová a kombinovaná vyřezávaná těsnění, plně nahrazuje původní silikonová těsnění. Vhodný na spojení ploch z kovů a plastů. Odolává vlhkosti, působení olejů, chladících kapalin, vysokým tlakům a teplotám v rozmezí -73 až +371 °C. Nedoporučuje se pro utěsnění hlavy válců a spojů benzínové palivové soustavy.

 

Použití:

Pečlivě očistěte obě plochy a naneste tmel v tenké vrstvě 1,5-2 mm pouze na jednu z nich. Vyčkejte 10 minut a přiložte plochu druhou. Pokud se má jednat pouze o dočasné a provizorní utěsnění, naneste na druhou plochu před spojením tenký film oleje. Tmel vytlačený při spojení ploch pečlivě odstraňte nožem či nehořlavým čističem. Nechte vytvrdnout 10-12 hodin.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H371

Může způsobit poškození horních cest dýchacích.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.