Hliníková bandáž na opravu výfuku - samolepící (100 cm x 5 cm)

Samolepící hliníková páska na velmi odolnou a přitom rychlou opravu.


Katalogové číslo: 82009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 107.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 88.43 CZK


Dostupnost: skladem      

Bandáž na opravu výfuku. Samolepící hliníková bandáž na velmi odolné a přitom rychlé utěsnění poškozeného potrubí, nebo tlumiče výfukového systému poškozených korozí či mechanicky (praskliny, díry). Odolává vysokým teplotám výfukových plynů.
Samolepící hliníková bandáž 100cm  x  5cm

 

Použití:

Před zahájením opravy musí být výfuk studený. Ocelovým kartáčem či brusným papírem očistěte poškozené místo včetně celého obvodu tlumiče nebo potrubí, na které budete lepit bandáž. Po oddělení spodní krycí pásky je folie samolepící. Pevně a s dostatečným přesahem omotejte kolem poškozeného místa a oprava je hotova. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.