Hliníková bandáž na opravu výfuku - samolepící (100 cm x 5 cm)

Samolepící hliníková páska na velmi odolnou a přitom rychlou opravu.


Katalogové číslo: 82009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 111.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 91.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Bandáž na opravu výfuku. Samolepící hliníková bandáž na velmi odolné a přitom rychlé utěsnění poškozeného potrubí, nebo tlumiče výfukového systému poškozených korozí či mechanicky (praskliny, díry). Odolává vysokým teplotám výfukových plynů.
Samolepící hliníková bandáž 100cm  x  5cm

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.