Tekutý čirý silikon na těsnění autoskel a světel (50 g)

Speciální tekutý přípravek na bezpečné utěsnění autoskel a světel.


Katalogové číslo: 75009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 122.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 100.83 CZK


Dostupnost: skladem      

Tekutý čirý silikon. Čirý silikon vhodný zejména na utěsnění autoskel. Tekutý přípravek, který dokáže samovolně proniknout do nejmenších skulinek a prasklin, kde tuhne během 60 minut. Odolává vibracím a povětrnostním vlivům. 

 

Použití:

Silikon naneste nejtěsněji kolem sáknoucího místa, které musí být suché a zbavené nečistot. Nechte proniknout do netěsností a nadbytečnou hmotu pečlivě odstraňte. Výplň tuhne do 60 minut, pro dokonalý účinek nechte vytvrdnout 24 hodin.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H371

Může způsobit poškození horních cest dýchacích.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.