Silikonové těsnění čiré od -73°C do +315°C (85g)

Silikonové plošné těsnění čiré. Teplotní rozsah: -73°C až +315°C.


Katalogové číslo: 73009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 137.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 113.22 CZK


Dostupnost: skladem      

Silikonové plošné těsnění čiré. Plošné těsnění čiré na studené i teplé spoje. Víceúčelový těsnící tmel na bázi silikonu nahrazuje běžné korkové, gumové a kombinované vyřezávané, či původní silikonové těsnění. Vhodný na spojení ploch z kovu, skla, gumy, kůže a plastů. Odolává vlhkosti, působení olejů, provozních kapalin, vysokým tlakům a teplotám v rozmezí:  -73°C až +315°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.