Silikonové těsnění čiré od -73°C do +315°C (85g)

Silikonové plošné těsnění čiré. Teplotní rozsah: -73°C až +315°C.


Katalogové číslo: 73009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 132.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 109.09 CZK


Dostupnost: skladem      

Silikonové plošné těsnění čiré. Plošné těsnění čiré na studené i teplé spoje. Víceúčelový těsnící tmel na bázi silikonu nahrazuje běžné korkové, gumové a kombinované vyřezávané, či původní silikonové těsnění. Vhodný na spojení ploch z kovu, skla, gumy, kůže a plastů. Odolává vlhkosti, působení olejů, provozních kapalin, vysokým tlakům a teplotám v rozmezí:  -73°C až +315°C. Tuba 85g.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.