Silikonové těsnění červené spoje od -73°C do +343°C (304 ml)

Silikonové plošné těsnění červené. Teplotní rozsah: -73°C až +343°C.


Katalogové číslo: 65010

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 405.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 334.71 CZK


Dostupnost: skladem      

Silikonové plošné těsnění červené na teplé spoje 325kg/cm2. Víceúčelový těsnící tmel na bázi silikonu nahrazuje běžná korková, pryžová a kombinovaná vyřezávaná či původní silikonová těsnění. Vhodný na spojení ploch z kovů a plastů.  Odolává vlhkosti, působení olejů provozních kapalin, vysokým tlakům a teplotám v rozmezí:  -73°C až +343°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.