Kategorie:
Motor

MOTOR DOKTOR - přísada pro lepší činnost starších motorů (500 ml)

Prvotřídní přísada zřetelně vylepšující činnost starších vyběhaných motorů.


Katalogové číslo: 21402

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 261.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 215.70 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada zřetelně vylepšující činnost starších vyběhaných motorů. Zastavuje nadměrné spalování oleje a snižuje výfukové emise, vylepšením mazací a těsnící schopnosti oleje snižuje hlučnost, zvyšuje kompresi a výkon motoru. Lze přidávat ke všem minerálním a polosyntetickým olejům. Neobsahuje teflon ani sloučeniny síry a chloru.
Název MOTOR DOKTOR je registrovanou ochrannou známkou společnosti DRIVE CZ s.r.o.

 

Použití:

Do mírně ohřátého běžícího motoru přidejte 1-2 balení přípravku ke 4-6 litrům olejové náplně (podle stáří a výfukových plynů motoru). Po aplikaci nechte motor asi 15 minut běžet ve volnoběhu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.