Kategorie:
Motor

MOTOR DOKTOR - přísada pro lepší činnost starších motorů (443 ml)

Prvotřídní přísada zřetelně vylepšující činnost starších vyběhaných motorů.


Katalogové číslo: 21402

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 261.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 215.70 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada zřetelně vylepšující činnost starších vyběhaných motorů. Zastavuje nadměrné spalování oleje a snižuje výfukové emise, vylepšením mazací a těsnící schopnosti oleje snižuje hlučnost, zvyšuje kompresi a výkon motoru. Lze přidávat ke všem minerálním a polosyntetickým olejům. Neobsahuje teflon ani sloučeniny síry a chloru.
Název MOTOR DOKTOR je registrovanou ochrannou známkou společnosti DRIVE CZ s.r.o.

 

Použití:

Do mírně ohřátého běžícího motoru přidejte k oleji v poměru 10-25 %, tzn. 1-2 balení přípravku k 4-5 litrům náplně (podle stáří a výfukových plynů motoru). Po aplikaci nechte motor asi 15 minut běžet ve volnoběhu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.