Dvousložkové epoxy lepidlo na plasty (25 ml)

Lepidlo na velmi pevné spojení ploch nejen plastů.


Katalogové číslo: 47809

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 175.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 144.63 CZK


Dostupnost: skladem      

Víceúčelové dvousložkové lepidlo na spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z materiálů: - Ocel a kovy, nerezová ocel - Keramika a porcelán - Sklo - Sklolaminát - Plastické hmoty a vinyl - Styren - PVC  - Dřevo. Vytváří bíle zabarvený, velmi pevný, nárazu a tlakuvzdorný  spoj odolný proti vlhkosti a působení většiny kapalin. Ideální pro lepení plastických hmot ke kovu. 

Barva spoje: bílá
Čas tuhnutí / vytvrzení:   15 min. / 1 hodina
Odolnost tlak / teplota:  245 kg/cm2   /   93°C

 

Použití:

Před použitím musí být lepené plochy čisté a suché. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Do vaničky, která je součástí plast. krytu obalu vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. 
Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Směs tuhne během 15 minut, pro dokonalý účinek nechte lepený spoj vytvrdnout 60 minut.  Odolává teplotám do 93°C. Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyethylenu a polypropylenu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.