Dvousložkové epoxy lepidlo na plasty (25 ml)

Lepidlo na velmi pevné spojení ploch nejen plastů.


Katalogové číslo: 47809

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 175.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 144.63 CZK


Dostupnost: skladem      

Lepidlo na velmi pevné spojení ploch nejen většiny tvrdých plastů, ale i na: kov, beton, sklo, keramika, porcelán, akryl, ABS, vinyl, PVC, sklolaminát, sklo, dřevo, styren, corian.

Barva spoje: bílá
Čas tuhnutí / vytvrzení:   15 min. / 1 hodina
Odolnost tlak / teplota:  245 kg/cm2   /   93°C

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.