Dvousložkové epoxy lepidlo na kovy (25 ml)

Lepidlo na velmi pevné spojení ploch všech kovů.


Katalogové číslo: 47709

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 171.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 141.32 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální dvousložkové lepidlo s obsahem kovových mikročástic na spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z kovů: - Ocel, nerezová ocel - Železo - Hliník - Mosaz - Měď  - Cín. Vytváří černý, velmi pevný, nárazuvzdorný spoj odolný proti vlhkosti a vyšším teplotám. 
Barva spoje černá
Čas tuhnutí / vytvrzení:  2 hodiny / 16 hodin
Odolnost  tlak / teplota: 175 kg/cm2  /  121°C

 

Použití:

Před použitím musí být lepené plochy čisté a suché. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Do vaničky, která je součástí plast. krytu obalu, vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. 
Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Směs tuhne během 2 hodin, pro dokonalý účinek nechte lepený spoj vytvrdnout 16 hodin. Odolává teplotám do 121°C. Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyethylenu a polypropylenu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 204

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.