Dvousložkové epoxy lepidlo univerzální (25 ml)

Lepidlo na velmi pevné spojení ploch z materiálů: textil, keramika, sklo, kovy, beton. Lépe odolává působení provozních kapalin automobilu a slabě koncentrovaných chemikálií.


Katalogové číslo: 31345

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 153.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 126.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Epoxy System - Clear Weld

Epoxid univerzální - lepidlo na velmi pevné spojení ploch z materiálů: textil, keramika, sklo, kovy, beton.
Lépe odolává působení provozních kapalin automobilu a slabě koncentrovaných chemikálií.
Barva spoje: průzračná
Čas tuhnutí / vytvrzení: 30 min. / 8 hodin
Odolnost tlak / teplota: 175 kg / cm2 / 93°C

Stříkačka 25 ml.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 

 


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H361

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261

Zamezte vdechování par.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.