Dvousložkové epoxy lepidlo 5 minut gel (25 ml)

Nestékavé lepidlo, vhodné zejména na spojení svislých ploch mnoha materiálů.


Katalogové číslo: 21045

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 171.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 141.32 CZK


Dostupnost: skladem      

Ideální na rychlé uchycení různých emblémů, štítků, jmenovek atd. Má vysokou plnící schopnost - spolehlivě tuhne i v silnější vrstvě, která se nesmršťuje.
Nestékavé lepidlo, vhodné zejména na spojení svislých ploch z materiálů: Kov, dřevo, chrom, beton, sklo, keramika, porcelán, sklolaminát, dlaždice. Nevhodný na lepení materiálů PE a PP.

Barva spoje: krémová
Čas tuhnutí / vytvrzení:  5 min. / 1 hodina
Odolnost tlak / teplota: 175 kg/cm2  /  93°C

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.