Dvousložkové epoxy lepidlo 5 minut (25 ml)

Lepidlo na rychlé spojení ploch z mnoha druhů materiálu.


Katalogové číslo: 46409

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 153.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 126.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Víceúčelové dvousložkové lepidlo na rychlé spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z materiálů: Tkaniny a potahované textilie, sklo, kovy (zejména chrom), sklolaminát, guma a vinyl. Vytváří čirý, pevný spoj odolný proti vlhkosti a větším vibracím.
Barva spoje: čirá
Čas tuhnutí / vytvrzení: 5min. / 1 hodina
Odolnost tlak / teplota: 105kg/cm2 / 93°C
Stříkačka 25ml.

 

Použití:

Před použitím musí být lepené plochy čisté a suché. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Do vaničky, která je součástí obalu, vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Směs tuhne během 5 minut, pro dokonalý účinek nechte lepený spoj vytvrdnout 60 minut. Odolává teplotám do 93°C. Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyetylenu a polypropylenu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.