Dvousložkové epoxy lepidlo 5 minut (25 ml)

Lepidlo na rychlé spojení ploch z mnoha materiálů.


Katalogové číslo: 46409

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 153.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 126.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Epoxid 5 minut Epoxy System - 5 Minute
Lepidlo na rychlé spojení ploch z materiálů: kov, dřevo, chrom, beton, sklo, keramika, porcelán, sklolaminát, dlaždice. Nevhodný na lepení materiálů PE a PP.
Barva spoje: průzračná
Čas tuhnutí / vytvrzení: 5min. / 1 hodina
Odolnost tlak / teplota: 105kg/cm2 / 93°C
Stříkačka 25ml.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.