Dvousložkové epoxy lepidlo 1 minuta (25 ml)

Lepidlo na velmi rychlé spojení ploch z mnoha materiálů.


Katalogové číslo: 21245

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 153.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 126.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Lepidlo na velmi rychlé spojení ploch z materiálů: kov, sklo, sklolaminát a keramika. Nevhodný na lepení materiálů PE a PP.

Barva spoje: čirá
Čas tuhnutí / vytvrzení: 1 minuta / 1 hodina
Odolnost tlak / teplota:  88kg/cm2   /   93°C

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.