Dvousložkové epoxy lepidlo 1 minuta (25 ml)

Lepidlo na velmi rychlé spojení ploch z mnoha materiálů.


Katalogové číslo: 21245

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 153.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 126.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Víceúčelové dvousložkové lepidlo na velmi rychlé spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z materiálů: - Tkaniny a potahované textilie - Sklo - Kov - Plastické hmoty - Guma a vinyl. Vytváří čirý, pevný spoj odolný proti vlhkosti a vibracím. 

 

Použití:

Před použitím musí být lepené plochy čisté a suché. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Na vhodný úlomek lepenky, kartonu či jiné pracovní plochy vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. 
Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Jakmile jsou složky správně promíchány, modré zbarvení mizí. Je nezbytné ihned zahájit lepení, neboť směs tuhne během 60 sekund! Pro dokonalý účinek nechte spoj vytvrdnout 60 minut. Odolává teplotám do 93°C. Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyetylenu a polypropylenu.

Barva spoje: čirá
Čas tuhnutí / vytvrzení: 1 minuta / 1 hodina
Odolnost tlak / teplota:  88kg/cm2   /   93°C

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.