Dvousložkové rychleschnoucí epoxy na kovy (57 g)

Speciální lepidlo na velmi pevné spojení a opravy kovových dílů.


Katalogové číslo: 44209

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 128.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 105.79 CZK


Dostupnost: skladem      

Dvousložkový rychleschnoucí epoxid - TEKUTÝ KOV. Speciální lepidlo na velmi pevné spojení, opravy a vyplňování vad kovů, dřeva a zdiva, Hliník, ocel, mosaz, bronz, odlitky a výlisky
Použitelný také na materiály jako sklo, kámen, beton, dřevo.
Epoxid tuhne do kovové tvrdosti a výplň lze opracovávat jako kov - brousit, vrtat, natírat, atd.
Odolává vlhkosti, působení většiny chemikálií, vysokým tlakům a vibracím.

Čas tuhnutí / vytvrdnutí: 4 min. / 24 hod.
Odolnost tlak / teplota: 211 kg/cm2 / 148°C.
 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.