Dvousložkové rychleschnoucí epoxy čiré (28 g)

Rychleschnoucí lepidlo na trvalé opravy a spojení dílů z mnoha materiálů.


Katalogové číslo: 43109

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 109.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 90.08 CZK


Dostupnost: skladem      

Dvousložkový přípravek na trvalé opravy a spojení dílů z kovu, dřeva, pryže, skla, keramiky a většiny plastů. Vytváří velmi pevný čirý spoj odolný proti vlhkosti, působení benzínu, olejů, různých rozpouštědel a čistících prostředků
Odolnost  tlak: 105kg / cm2
Odolnost teplota: 105°C

 

Použití:

Lepené či opravované plochy musí být suché, zbavené mastnoty a nečistot. Použijte přiměřené a stejné množství obou složek, které před aplikací pečlivě promíchejte po dobu 30-60 sekund. Látku naneste na obě plochy, pevně spojte a zajistěte na 4-5 minut před uvolněním. Pro maximální pevnost spoje nechte vytvrdnout 6 hodin. Dbejte, abyste při manipulaci s výrobkem nezaměnili uzávěry tub.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.