Kategorie:
Motor

Výplach motoru (887 ml)

Prvotřídní přísada pro důkladné vyčištění motoru automobilu.


Katalogové číslo: 21001

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 322.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 266.12 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální přísada pro důkladné vyčištění spalovacího motoru od usazenin a nečistot vytvářejících se běžným upotřebením motorového oleje. Dokáže uvolnit zapečené pístní kroužky a zanešené kanálky. Udržuje klikovou skříň v perfektní čistotě a tím napomáhá správné cirkulaci a plnohodnotné výměně oleje. Při pravidelném používání podstatně prodlouží životnost motoru. Může se přidávat k minerálním i syntetickým olejům v diesel i benzínových motorech. Při vyčištění starých zanedbaných motorů hrozí následkem uvolnění větších nánosů karbonu a nečistot vznik nežádoucích vůlí.

 

Použití:

Před zamýšlenou výměnou oleje ohřejte motor na provozní teplotu. Motor vypněte a obsah lahve přidejte otvorem pro plnění ke starému oleji. Poté nastartujte a nechte běžet 5 minut ve volnoběhu. Starý, znečištěný olej a olejový filtr vyměňte za nové. Obsah lahve vystačí k vyčištění motoru u běžného osobního automobilu (4-6 litrů oleje).

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.