Dvousložkový epoxy tmel univerzální (56 g)

Tmel pro rychlé a trvalé opravy poškozených a rozlomených předmětů.


Katalogové číslo: 44029

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 182.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 150.41 CZK


Dostupnost: skladem      

Dvousložkový epoxy tmel pro velmi pevné opravy poškozených a rozlomených dílů oceli, železa, hliníku, mosazi, dřeva a většiny plastických hmot. Po vytvrzení dosahuje kovové tvrdosti a opravenou plochu lze mechanicky opracovávat jako kov. Odolává vlhkosti, chemickým látkám (oleje, barvy, pohonné hmoty,  antifreeze) a teplotám 150 °C.
TMEL NA OPRAVU DÍLŮ Z:  oceli, železa a litiny, hliníku, mědi, mosazi, dřeva, skla, keramiky a většiny druhů plastických hmot. Barva výplně: kovově šedá. Tyčinka v blistru 57g.

 

Použití:

Před zahájením opravy očistěte poškozené místo od prachu a mastnoty. Pro pevnější spojení zdrsněte plochy brusným papírem. Oddělte přiměřené množství tmelu a hnětením důkladně promíchejte obě složky. Ihned nanášejte a podle potřeby přidržte na požadovaném místě 3-5 minut. Pro dokonalou opravu nechte vytvrdnout 60 minut při teplotě 21°C. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.