Dvousložkový epoxy tmel univerzální (56 g)

Tmel pro rychlé a trvalé opravy poškozených a rozlomených předmětů.


Katalogové číslo: 44029

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 187.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 154.55 CZK


Dostupnost: skladem      

Dvousložkový epoxy tmel pro rychlé a trvalé opravy poškozených a rozlomených předmětů. Má vynikající plnicí vlastnosti - spolehlivě přilne a vytvrdne v pevnou hmotu, která se nesmršťuje a dá se mechanicky opracovávat (brousit, vrtat, natírat). Spoje a výplně odolávají vlhkosti, působení chemikálií a teplotám v rozmezí -40 až 121°C

TMEL NA OPRAVU DÍLŮ Z:  oceli, železa a litiny, hliníku, mědi, mosazi, dřeva, skla, keramiky a většiny druhů plastických hmot. Barva výplně: kovově šedá. Tyčinka v blistru 57g.

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.