Plošné těsnění stále pružné (85 g)

Těsnicí tmel na bázi umělé pryskyřice vytváří elastický film pro pružné a snadno demontovatelné spojení ploch z různých materiálů.


Katalogové číslo: 23009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 112.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 92.56 CZK


Dostupnost: skladem      

Víceúčelový těsnící tmel, vhodný na dočasné i trvalé spojení ploch ze všech druhů kovů. Odolává vlhkosti, působení olejů, pohonných hmot, nemrznoucích směsí a slabě koncentrovaných kyselin. Po vyzrání vytváří měkký a pružný spoj odolný vibracím, vysokým tlakům (360 kg/cm2) a teplotám v rozmezí -54°C až +218°C. Výrobek s mnohostranným užitím při opravě automobilu a v domácnosti.

 

Použití:

Plochy pečlivě očistěte a na obě naneste tmel v tenké vrstvě 1,5-2 mm. Vyčkejte několik minut dokud vytlačená látka není zaschlá na dotyk a pevně spojte. Tmel vytlačený při spojení ploch pečlivě odstraňte nožem a lihovým čističem. Nechte v klidu 60 minut. Tmel je též vhodný na opravy mechanicky poškozených původních těsnění z různých materiálů. V tomto případě pečlivě vtlačte přiměřené množství přípravku do místa netěsnosti a nechte v klidu 60 minut.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H224

Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.