Pasta na zabrušování, leštění a lapování tuba (42 g)

Jemná a hrubá pasta na finální úpravu kovových ploch.


Katalogové číslo: 13209

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 148.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 122.31 CZK


Dostupnost: skladem      

Pasta na zabrušování, leštění a lapování. Dvousložkový výrobek (jemná a hrubá pasta) na finální úpravu kovových ploch. Účinný také na tvrzené chrom-kobaltové povrchy.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.