Mazný kov (Anti-Seize) na bázi mědi (28 g)

Prvotřídní mazivo s obsahem mědi na ošetření šroubových spojů - tuba.


Katalogové číslo: 13109

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 117.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 96.69 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní mazivo s obsahem mědi na ošetření šroubových spojů.
Odolává vysokým teplotám až do 1093 st. C.
Chrání před zapečením a zadřením vlivem koroze.
Umožňuje snadnou demontáž i po delším období. 
Tuba 28g 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.