Plošné těsnění vytvrzující (85 g)

Těsnicí tmel na bázi umělé pryskyřice je vhodný pro pevné a trvalé spojení ploch různých materiálů.


Katalogové číslo: 13009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 104.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 85.95 CZK


Dostupnost: skladem      

Těsnicí tmel na bázi umělé pryskyřice je vhodný pro pevné a trvalé spojení ploch různých materiálů. Odolává vlhkosti, působení olejů, pohonných hmot, nemrznoucích směsí a slabě koncentrovaných kyselin. Teplotní rozsah:  -54 až +218 °C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P370 + P378

V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/ písek/ oxid uhličitý.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.