Plošné těsnění vytvrzující (85 g)

Těsnicí tmel na bázi umělé pryskyřice je vhodný pro pevné a trvalé spojení ploch různých materiálů.


Katalogové číslo: 13009

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 112.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 92.56 CZK


Dostupnost: skladem      

Víceúčelový těsnící tmel, vhodný na spojení ploch z kovů a plastů. Odolává vlhkosti, působení olejů, pohonných hmot, nemrznoucích směsí a slabě koncentrovaných kyselin. Po vytvrdnutí vytváří velmi pevný spoj odolný vysokým tlakům a teplotám v rozmezí -54 °C až +218 °C. Výrobek s mnohostranným užitím při opravě automobilu a v domácnosti.

 

Použití:

Plochy pečlivě očistěte a na obě naneste tmel v tenké vrstvě 1,5-2 mm. Vyčkejte několik minut dokud vytlačená látka není zaschlá na dotyk a pevně spojte. Tmel vytlačený při spojení ploch pečlivě odstraňte nožem a lihovým čističem. Nechte vytvrdnout 60 minut. Tmel je též vhodný na opravy mechnicky poškozených původních těsnění z různých materiálů

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P370 + P378

V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/ písek/ oxid uhličitý.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.