Sada na lepení držáku zpětného zrcátka (3 ml)

Speciální dvousložkové lepidlo na přilepení zpětného zrcátka.


Katalogové číslo: 11109

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 104.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 85.95 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální sada pro lepení držáku zpětného zrcátka je vhodná též na lepení veškerých kovových dílů na skleněné povrchy u nábytku v domácnosti atd.

 

Použití:

Na venkovní straně čelního skla označte místo, kam budete lepit držák. Z vnitřní strany pečlivě toto místo očistěte a odmastěte a učiňte tak i u držáku zrcátka. Vyčkejte, až očištěná místa dokonale oschnou. Opatrně rozlomte skleněnou ampulku PRIMER chráněnou papírovou krytkou. Vyčkejte 5 vteřin, než se obsah ampulky vstřebá do buničiny a odstraňte papírovou krytku. Látku naneste na lepenou plochu držáku a nechte vyschnout 1-2 minuty. Odstřihněte špičku plastové ampulky ADHESIVE a přiměřené množství naneste opět pouze na plochu držáku zrcátka. Díl umístěte na určené místo a přidržte 30 sekund. Po dalších 10 minutách je držák připraven k montáži zrcátka. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.