Pasta na opravu a montáž výfuku (142 g)

Pasta na opravu a zacelení spár a trhlin ve spojích, svárech a ohybech potrubí.


Katalogové číslo: 160

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 140.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 115.70 CZK


Dostupnost: skladem      

Pasta na opravu a montáž výfuku. Přípravek na zacelení spár, trhlin a netěsností výfukového systému, způsobených mechanicky či korozí ve spojích, svárech a ohybech potrubí. Odolává vysokým teplotám a vibracím. Vhodný též na zatmelení spojů nových dílů.

 

Použití:

Před zahájením opravy musí být výfukový systém studený. Poškozené místo očistěte od koroze a oleje. Naneste vhodné množství pasty na poškozené místo a prstem upravte do ideální podoby. Po každé opravě nechte vytvrdnout přes noc. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.