Bandáž na opravu výfuku maxi (280 x 7cm)

Speciální extra silná bandáž na velmi pevné opravy tlumičů a potrubí výfukového systému poškozených korozí či mechanicky (praskliny, díry)


Katalogové číslo: 155

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 238.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 196.69 CZK


Dostupnost: skladem      

Muffler Cast - Heavy Duty Bandage Kit

Bandáž na opravu výfuku.
Speciální extra silná bandáž na velmi pevné opravy tlumičů a potrubí výfukového systému poškozených korozí či mechanicky (praskliny, díry) pro většinu osobních vozů, autobusů a nákladních automobilů. Možné použití i na několik menších oprav. Odolává vysokým teplotám výfukových plynů.
Bandáž 280 cm  x  7 cm

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.