Bandáž na opravu výfuku maxi (280 cm x 7 cm)

Extra silná bandáž na velmi pevné opravy tlumičů a potrubí výfukového systému.


Katalogové číslo: 155

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 263.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 217.36 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální extra silná bandáž na velmi pevné opravy tlumičů a potrubí výfukového systému poškozených korozí či mechanicky (praskliny, díry) pro většinu osobních vozů, autobusů a nákladních automobilů. Možné použití i na několik menších oprav. Odolává vysokým teplotám výfukových plynů.
Bandáž 280 cm  x  7 cm

 

Použití:

Před zahájením opravy musí být výfuk studený. Bandáž nastříhejte na 60-70 cm dlouhé pásy. Vytlačte z tuby veškerý tekutý aktivátor do vhodné nádoby. Dle obrázku rozstříhejte tubu a vytvořte záplatu. Přiložte záplatu na poškozené místo a bandáží prosáklou aktivátorem pečlivě s dostatečným přesahem omotejte. Pro dosažení maximální kvality opravy nechte vytvrdnout přes noc. Pokud to není možné (nouzová oprava), nechte motor běžet 10 minut ve volnoběhu, přičemž dojde k vytvrzení teplem výfukových plynů.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338+P310

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.